MR en OR

We zijn trots op onze actieve MR en OR!
Mooi dat deze enthousiaste ouder(s)/verzorger(s) meedenken én meedoen in beleidszaken én praktische zaken!

De medezeggenschapsraad (MR) van De Ark wordt gevormd door ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten en toetst het beleid van het bestuur en de school.
De MR op onze school bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten en onze directeur als adviserend lid. 

Wat doet de MR?
De MR praat met het schoolbestuur over onder meer de begroting van de school.

De MR hoort jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur te ontvangen zodat het op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat.
De MR heeft instemmingsrecht voor onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school.
Dat betekent dat deze doelstellingen alleen met instemming door de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd.
Instemmingsrecht heeft de MR ook bij plannen voor fuseren met een andere school, bij het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement en het beleid dat de school heeft om ouder(s)/verzorger(s) op school te laten helpen.

De MR heeft het recht het bestuur te adviseren over de hoofdlijnen van de begroting en over de aanstelling of ontslag van de schoolleiding, over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school.
Alle bevoegdheden van de MR en haar geledingen zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op Scholen (WMS).
In het medezeggenschapsreglement van een MR is vastgelegd hoe vaak de MR van samenstelling wisselt en hoe lang iemand zitting kan nemen in de MR.
Vaak geldt een zittingsduur van drie jaar.

Meer weten?
Meer informatie over de medezeggenschapsraad of interesse om hieraan deel te nemen mail naar mr@ark-ikt.nl en er zal contact met u opgenomen worden.  

Ouderraad
Doel van de ouderraad is de relatie tussen ouders,
de medezeggenschapsraad, de directie en de school te bevorderen om zo bij te dragen aan het optimaal functioneren van het onderwijs.
De ouderraad heeft als belangrijkste taak om in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding medewerking te verlenen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Zij helpen met het organiseren van het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, de Paaslunch, Koningsdag en de laatste schoolweek.
Zij voorzien ouders van koffie en thee op ouder- en informatieavonden of bij (afscheids)-recepties en helpen bij hand- en spandiensten.
Ouder(s)/verzorger(s) worden lid van de ouderraad om hun betrokkenheid met school te vergroten en door hun bijdrage te zorgen dat kinderen een leuke tijd op school hebben.

Hebt u een vraag, opmerking of suggestie aan de ouderraad dan horen wij het graag!
Ook staan wij open voor ideeën, verbeterpunten en opbouwende kritiek.
U kunt ons persoonlijk aanspreken of mailen naar: or@ark-ikt.nl 
(Graag uw naam en telefoonnummer doorgeven, zodat we, indien nodig, contact met u kunnen opnemen.)
Cookie instellingen